พิธีปิด “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1” The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)

​วันที่ 29 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นประธานในพิธีปิด "การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 " (The 1st Thailand  Earth Science Olympiad :1st TESO) ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   
      ผลการแข่งขัน ได้แก่ นายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์  นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในการสอบทั้ง 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด 
- รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
- รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
      โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล
      นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  
ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ "วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 International Earth Science Olympiad: IESO 2021" ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเจ้าภาพ
​      จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ส่งมอบธงให้เแก่ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พิษณุพงษ์ กาญจนพยนต์ เป็นผู้แทนรับมอบธง