ประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทองผาภูมิ” ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทองผาภูมิ” ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจนถูกต้อง ป้องกันการนำชื่อเสียงของสินค้าไปแอบอ้างผลิตสินค้าโดยมิชอบ และให้มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า ของจังหวัดกาญจนบุรี