การประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 30/2564 พร้อมด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Online และ Onsite)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 30 /2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ  ผลการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1, แนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น, การมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1,  การผลักดันงานวิจัยและบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, การมุ่งเน้นสู่การเป็น Eco and Smart for Next Generation Campus, และสมรรถนะในอนาคตของบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี (Future Human  Resource for MUKA Staff) เป็นต้น
 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี, กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, และผู้แทนจากส่วนงานราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี