สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ “Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด Webinar ระหว่าง วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of York ประเทศอังกฤษ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้หัวข้อ “Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจาก University of York ประเทศอังกฤษ ร่วมให้ความรู้ด้วย

“Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions” Webinar
****************************************
On July 26, 2021   Asst. Prof. Dr.Thatchavee Leelawat, Vice President for Information Technology and Kanchanaburi Campus gave an opening speech for the webinar “Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions” under the collaboration between Mahidol University Kanchanaburi Campus (MUKA) and University of York, England with honor guest speakers from different institutions including University of York, Environmental Engineering, Chulalongkorn University, Faculty of Tropical Medicine, Department of Social and Environmental Medicine, Mahidol University, Public Health Department, Mahidol University, and lecturers from Environmental Engineering and Disaster Management, Mahidol University Kanchanaburi Campus.