มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) MU EdPEx Assessment

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) MU EdPEx Assessment พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้วิทยาเขตกาญจนบุรีนำไปพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินด้วย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ จากสถาบันสุขภาพอาเซียน, ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล จากวิทยาลัยราชสุดา, ผศ. ดร. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และอาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
EdPEx online assessment of Mahidol University, Kanchanaburi Campus (MUKA)
----------------------------------------------------
On July 29, 2021 Asst.Prof.Dr.Thatchavee Leelawat, Vice President for Information Technology and Kanchanaburi Campus, and administrative team welcomed Educational Quality Criteria for Excellence (EdPEx) assessors during online assessment on the “EdPEx assessment of Mahidol University Kanchanaburi Campus”. MUKA has obtained feedback and audit results to improve and strengthen its best practices as the basis for the development of excellent operations in the future.