ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบ KA e-Learning ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564