มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันมหิดล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. นายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร สาขาบัญชี นักศึกษาดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
2. นางสาวรดาภัชช์ เทศแก้ว สาขาเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาเรียนดีและความประพฤติดี
3. นายเมธิชัย ภิรมย์รส สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นักศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาต้นแบบ MAHIDOL-KA ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563