กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 เป็นสัปดาห์ที่ 5 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Robert S. Kim CEO ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Start Up ของบริษัท iPortfolio เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ หลักการและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ Start Up ผ่านระบบออนไลน์ 
 
On October 1, 2021, Dr.Amnat Jarerat, assistant to the Vice President of Kanchanaburi Campus for Academic Affairs and International Relations, along with MUKA students participated in Global Entrepreneur Co-work 2021 Week 5.​ This week’s special talk was on how to run ​ successful startup which was honored by Mr.Robert S. Kim, CEO of iPortfolio's, an​ globally​ successful start-up business​, and to share his own experiences and secrets of startup business world.