นักศึกษาและคณาจารย์สาขาธรณีศาสตร์ ร่วมพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้างอุทยานธรณี

เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตร ธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำนักศึกษา เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ การก่อสร้าง “ อุทยานธรณี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ” (GEOLOGICAL PARK, Mahidol University, Kanchanaburi) โดย ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล ได้กล่าวว่า " สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล ได้ดำเนินการก่อสร้างอุทยานธรณี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรรมชาติวิทยา ด้านธรณีศาสตร์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบรรพกาล ประมาณ4.5 พันล้านปีจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริง ในรูปของสวนวิทยาศาสตร์ มีมุมสำหรับการเรียนรู้และมุมพักผ่อนหย่อนใจหลายหลาก ตามช่วงอายุทางธรณีกาล
 
โดยการก่อสร้างอุทยานธรณี ได้ริเริ่ม มาตั้งแต่ ปี 2550 และในปี 2561 ได้รับความเห็นชอบ จาก ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนให้ หลักสูตรธรณีศาสตร์ รีบดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมดำเนินการก่อสร้าง โดยจะก่อสร้างเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการศึกษาเรียนรู้ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างชาติ กว่า 30 ประเทศ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad: IESO 2018) ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 " ซึ่งขณะนี้ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่ในหลาย ๆ ส่วน เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งและงานพิธีการสำคัญที่จะจัดขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2561