ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี !! กับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3639/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560