ขอแสดงความยินดีกับ MU -Guide รุ่นที่ 7 นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ MU -Guide รุ่นที่ 7 นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ซึ่งผ่านการอบรมและนำเสนอด้วยวาจาในโครงการยุวมัคคุเทศก์ อบรมยุวมัคคุเทศก์ MU - Guide รุ่นที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 7 จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ม.มหิดล ซึ่งมีการอบรมและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้การอบรม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
CR.ภาพ คุณมนตรี หอสมุดฯ