ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ ๐๙ .๓๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ดร.มีชัย วีรไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือแนวทาง ในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ต่อไป ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี