สโมสรนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ muka games 2018

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวมณฑิรา ศรีพานิช นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ muka games 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี