นักวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล บรรยายให้ความรู้ ด้านทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศให้กับนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (International Relations Division of Mahidol University) พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ที่เข้ารับฟังการบรรยายแนะแนวการขอรับทุน ฯ ณ ห้อง L316 อาคารปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
กิจกรรม MUIR Road Show @ kanchanaburi campus เป็นการแนะแนวให้ความรู้ กับนักศึกษาด้านทุนในต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนักวิเทศสัมพันธ์จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวลำดวน เปลื้องกลาง , นางสาวภัสสร จันทร์ประเสริฐ และนางสาวพัชรพร ชวกุล เป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
 
โดยทีมวิทยากร ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจน ให้ข้อมูล วิธีการ รวมถึง ขั้นตอน การขอรับทุน ในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network (AUN) รวมทั้ง ทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือ จากเครือข่าย ในต่างประเทศ อีกมากมาย
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษา หรือทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล เพื่อนำไปสู่การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป