นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง การฝึกวิชาชีพในบริษัทชั้นนำของประเทศ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานเปิด กิจกรรม การสัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกวิชาชีพ ในหัวข้อ " Stage Fighter Star walker "  โดย คณาจารย์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง หลังจากนักศึกษาไปเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากบริษัทชั้นนำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไป เกิดความมั่นใจ และเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์การต่างๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าว อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้ให้คำปรึกษา จัดขึ้น ณ ห้องL314 อาคารปฎิบัตการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี