ครบรอบ 20 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บุคลากรจึงพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส และทีมผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีแบบไทย
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงดำเนินการตามนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ลุ่มสุุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2541
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน มีพื้นที่ 6,700 ไร่ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและของประชาคมอาเซียน เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธรณีศาสตร์ หลักสูตรบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ อาทิ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทวาย และมีผลงานวิจัยที่สำคัญ เช่น การค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกหลากหลายชนิดและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองในวารสารระดับนานาชาติแล้ว