ห้องปฎิบัติการ Environmental Engineering และห้องปฏิบัติการ Zoology ได้รับรางวัลห้องปฎิบัติการวิจัยต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย แก่ส่วนงานที่ได้รับคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยฯ โครงการ A Day of Fire Safety จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอยางต่อเนื่อง โดย ห้องปฎิบัติการของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล จำนวน 2 ห้อง ซึ่งมี ดร.เพ็ญศิริ ประชากิตตกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และนางสาวกุลธิดา อิทธิพร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งได้มีการมอบถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่ผู้บริหารส่วนงาน โดยนายวิชิต สุขกรม หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเอกภาพในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป
 
งานวันความปลอดภัย ครั้งที่ 2 “MU Safety Day : A Day of Fire Safety” มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิด
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา