การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมประชุมหารือแนวทาง ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และของอาเซียน อย่างยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี