ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 1

คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 1
  1. แบบยืนยันการเข้าร่วมค่าย 1 (โปรดยืนยันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ลำดับที่ เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1(๑)/๐๐๑นายภูผาอุปนิสสัยพลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2(๑)/๐๐๓นางสาวพรปวีณ์เทียนคำโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
3(๑)/๐๐๖นางสาวณภัทร พรสี่โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
4(๑)/๐๒๙นางสาวจิณณพัต แผนสมบูรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
5(๑)/๐๓๙นายณัฐดนัย เลิศรัตนาพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
6(๑)/๐๔๐นายภูริทัตคมขำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
7(๑)/๐๔๓นางสาววริศราวิเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
8(๑)/๐๔๔นางสาวมัชฌิมาจิตต์น่วมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
9(๑)/๐๔๕นายศิโรมันเพ็ชรเทียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
10(๑)/๐๕๘เด็กหญิงศิรินภาลบแย้มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
11(๑)/๐๖๒นางสาวอัฎฉราพร เกษมโสตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
12(๒)/๐๐๑นายอธิภัทร จงบุญนะธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
13(๒)/๐๐๒นายพัชรพล รุจิพรพงษ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
14(๒)/๐๑๐นางสาวกันตากิตติทวีสินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
15(๒)/๐๑๒นางสาวจิรัฐิตินันท์ บุญกิจโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
16(๒)/๐๑๕นางสาวภัสรินทร์ สุธาชีวะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
17(๒)/๐๒๒นางสาวนันท์นภัส จึงตระกูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
18(๒)/๐๓๑นางสาวโสภิดา รักประทุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
19(๒)/๐๓๒นางสาวกัลยรัตน์อมรอริยะกูลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
20(๒)/๐๓๕นางสาวณิชกานต์ อรรถวินิจโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
21(๒)/๐๓๗นายชยธรธนชัยพาณิชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
22(๒)/๐๓๘นายยุวธิษณ์สุวรรณเกตุโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
23(๒)/๐๔๒นางสาวณชนก อภิชาตบุตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
24(๒)/๐๔๕นายศุภเดช รุจิรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
25(๒)/๐๔๖นางสาวเนาวรัตน์ แก้วละเอียดโรงเรียนศรัทธาสมุทร
26(๒)/๐๕๐นายเอกราชกมลรัตน์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
27(๒)/๐๕๓นางสาวปรียาพรรธน์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนศรัทธาสมุทร
28(๒)/๐๕๕นายพงศ์ทัศน์ แสงมณีโรงเรียนศรัทธาสมุทร
29(๒)/๐๕๗เด็กหญิงพิศริศรา เรืองขำโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
30(๒)/๐๕๙นายอภิสิทธิ์ รอบจังหวัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
31(๒)/๐๖๑นางสาวรวิสรา ขจรผลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
32(๒)/๐๖๒นายจิรัฏฐ์ ลิขิตวิเศษกุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
33(๒)/๐๖๓นางสาวพฤนธรพุทธธนศิริโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
34(๒)/๐๖๕นายชนาธิปสิทธิประสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทร
35(๓)/๐๐๑นางสาวธนพร ป้อมสถิตย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
36(๓)/๐๐๒นางสาวเฉลิมขวัญ พรมสี่หน้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
37(๓)/๐๐๓นางสาวณรัตน์ โนรีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
38(๓)/๐๐๔นางสาววนัสพรคุ้งลึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
39(๓)/๐๐๖นายภูริพัฒน์ นิลเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์
40(๓)/๐๐๗นางสาวนันท์พัชร์ เทียนอินโรงเรียนพรหมานุสรณ์
41(๓)/๐๐๙นางสาวอัยรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์โรงเรียนพรหมานุสรณ์
42(๓)/๐๑๐นางสาวอิสรีย์ โชติเรืองนภาโรงเรียนพรหมานุสรณ์
43(๓)/๐๑๑เด็กหญิงวรดี ชลนภาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์
44(๓)/๐๑๒นางสาวพิชชาพร พรรณรายน์โรงเรียนพรหมานุสรณ์
45(๓)/๐๑๖นางสาวกมลฉัตรวิจิตรปัญญารักษ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์
46(๓)/๐๑๗นายพบธรรม ดีประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์
47(๓)/๐๑๙นายศิรศิรส จันทร์แก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์
48(๓)/๐๒๐นางสาวธันยากานต์ ฐานอริยเมธีกุลโรงเรียนพรหมานุสรณ์
49(๓)/๐๒๗นางสาวทัศนวรรณ รสจันทร์โรงเรียนหัวหิน
50(๓)/๐๓๐นางสาวธิชา ยิ้มรอดโรงเรียนหัวหิน
51(๓)/๐๓๒นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์บัวโรงเรียนหัวหิน
52(๓)/๐๓๙นางสาวชนิกานต์ธชีพันธ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
53(๓)/๐๔๑นางสาวปวริศา อังอติชาติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ลำดับที่ เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน