สำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี

Project Image
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์
หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • อีเมล์: piyapan.amp@mahidol.ac.th

หัวหน้างาน

Project Image
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์: niran.pia@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวนิสากร แข็งงาน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
อีเมล์: nisakorn.kha@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวรุชดา สุทธิสังข์
หัวหน้างานการศึกษา
อีเมล์: ruchada.sit@mahidol.ac.th

Project Image
นางอัมพา เอกจิตต์
หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
อีเมล์: ampha.yao@mahidol.ac.th
Project Image
นายวิชิต สุขกรม
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์: vichit.suk@mahidol.ac.th
Project Image
นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ
หัวหน้างานเครือข่ายและบริการวิชาการ
อีเมล์: jakreenon.rue@mahidol.ac.th

รองหัวหน้างาน

Project Image
นางสาวมนันยา หนูขาว
รองหัวหน้างานบริหารทั่วไปด้านแผนพัฒนาคุณภาพและคลังความรู้
อีเมล์: mananya.nuk@mahidol.ac.th
Project Image
ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว
รองหัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล์: somyot.nil@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน
รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ
อีเมล์: lantip.hin@mahidol.ac.th

Project Image
นายธราธร เอกจิตต์
รองหัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์: tharathon.eak@mahidol.ac.th