หัวหน้างาน

Project Image
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
อีเมล์: niran.pia@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวนิสากร แข็งงาน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
อีเมล์: nisakorn.kha@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวรุชดา สุทธิสังข์
หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อีเมล์: ruchada.sit@mahidol.ac.th

Project Image
นางอัมพา เอกจิตต์
หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อีเมล์: ampha.yao@mahidol.ac.th
Project Image
นายวิชิต สุขกรม
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์: vichit.suk@mahidol.ac.th
Project Image
นายกฤษณ์ ขาวบาง
หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
อีเมล์: krid.kha@mahidol.ac.th

Project Image
นางสาวมนันยา หนูขาว
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ
อีเมล์: mananya.nuk@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
อีเมล์: charinthip.tho@mahidol.ac.th
Project Image
นายธราธร เอกจิตต์
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล
อีเมล์: tharathon.eak@mahidol.ac.th

Project Image
นางสาวนันทภัค สระบัว
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา
อีเมล์: nuntapak.sar@mahidol.ac.th
Project Image
นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อีเมล์: punnada.amp@mahidol.ac.th