ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศายาลา กาญจนบุรี ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2562 pdf
ประกวดราคาซื่อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานสงเคราะห์ลิงชั่วคราว จำนวน 1 งาน pdf
รายการ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามผังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้บริการบุคลากร ไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) pdf
จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามพังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการตามโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศผู้ชนะคัดเลือกเบื้องต้น โครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ pdf
ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยามหิด วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม pdf
ประกวดราคารายการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน pdf