ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอยาง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) pdf
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดกลุ่มหอพักอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธี e-bidding pdf
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิกส์ pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (ร้านสวัสดิการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ) pdf
ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf
รายการ รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศายาลา กาญจนบุรี ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2562 pdf
ประกวดราคาซื่อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานสงเคราะห์ลิงชั่วคราว จำนวน 1 งาน pdf
รายการ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามผังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้บริการบุคลากร ไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) pdf
จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามพังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการตามโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศผู้ชนะคัดเลือกเบื้องต้น โครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ pdf
ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยามหิด วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม pdf
ประกวดราคารายการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน pdf