ลำดับที่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
ทุนจากหน่วยงานภายนอก
1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้สูงวัยในประเทศไทย อ.ดวงสมร มะโนวรรณ
2 การรวบรวมประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย อ.ชลธิรา แสงศิริ
3 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบทปฏิบัติการชีววิทยาระดับมัธยมปลายในจ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของครูผู้สอนใน จ.กาญจนบุรี อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์
อ.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์
อ.ไพพรรณ แพเจริญ
อ.สุภัทรา ชื่นชอบ
อ.เจษฏา แพนาค
อ.ธรรมรัตน์ พุทธไทย
4 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะสัตว์เคี้ยงเอื้อง รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
5 Synthesis of high reactive belite cement clinker from biomass and various calcium sources using hydrothermal method and catalyze อ.สุธาทิพย์ สินยัง
6 Development of Colorimetric Indicators for pH and CO2 from Bio-based Materials and Plant Extrat, for Short Shelf-life Foods อ.สุริยุภา เนตรมัย
7 A Comparative Study on the Effect of Structural Composition on the Torrefaction of Biomass Wastes อ.วีรวุฒื ชัยวัฒน์
8 สมบัติของปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ที่ได้จากระบวนการเผา ร่วมกับเถ้าชานอ้อย อ.สุธาทิพย์ สินยัง
9 การติดตามพลวัตประชากรแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาว อ้อยในสภาพไร่เขตจังหวัดกาญจนบุรี (โครงการย่อยที่ 3) : ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุม แมลงพาหะและการทดสอบพันธุ์อ้อยทนทานโรคใบขาวในสภาพไร่ อ.ชนาณัฐ แก้วมณี
10 โครงการวิจัยผลการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณาต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา อ.ประภาพรรณ ซอหะซัน
11 บทบาทของเจลาตินต่อการเกิดของแพคตินจากเปลือกส้มโอ น.ส.ธวัลรัตน์ มหาเศรษฐกุล (น.ศ.ป.ตรี) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ภาวินี ดีแท้
12 การพัฒนาสารคีเลตโลหะเพื่อใช้ในอาหารจากโพลีแซคคาไรด์ธรรมชาติ น.ส.พัชรีพร ดีสนีเวทย์(น.ศ.ป.ตรี) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ภาวินี ดีแท้
13 ความแตกต่างของเรือนยอดและพืชอาหารในพื้นที่หากินซ้อนทับของชะนี 2 ชนิดพันธุ์ นายมงคล สมเจตนา(น.ศ.ป.ตรี) อ.ที่ปรึกษา : อ.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
ทุนจากหน่วยงานภายใน
1 แผนงานวิจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษา สถานภาพของค้างคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ำ และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ
โครงการย่อยที่ 1:การประเมินจำนวนประชากรและการใช้ประโยชน์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
โครงการย่อยที่ 2:การสำรวจของสัตว์ขาข้อในดินในถ้ำเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โครงการย่อยที่ 3:ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาวในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ
โครงการย่อยที่ 4:การศึกษาความหลากหลายของพืช lithophytes บริเวณถ้ำ
อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์
อ.ไพพรรณ แพเจริญ
อ.ธรรมรัตน์ พุทธไทย
2 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
อ.ปรัชญา เตวิยะ
3 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูป่าพุ ชุมชนในตำบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี อ.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
อ.สุภัทรา ชื่นชอบ
อ.เจษฏา แพนาค
4 การศึกษาโครงสร้างของพื้นที่กาญจนบุรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ.ธิติ ตุลยาทิตย์
5 สมบัติการผ่อนความเค้นของเห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าเมื่อผ่านการคืนน้ำอันเนื่องมากจากอิธิพลของกระบวนการทำแห้ง อ.จารุภัทร ลือชา
7 การศึกษาการเปลี่ยนทิศทางของคลื่นแผ่นดินไหวในชั้นแมนเทิลใต้พื้นดินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเทคนิค Shear-wave Splitting Intensity อ.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์