กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1/1 : Portfolio (4-20 ต.ค.60)
หลักสูตร รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จำนวนรับ
วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) - - -
วท.บ. (ธรณีศาสตร์) - 5
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - 15
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) - 5
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) - - -
บธ.บ. (การจัดการ) - 5
บัญชีบัณฑิต - - -
รอบที่ 2 : โควตา (28 มี.ค. - 4 เม.ย.61)
หลักสูตร รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ จำนวนรับ
วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) PAT 2 *10
วท.บ. (ธรณีศาสตร์) - **10
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - *15
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) - *15
วศ.ว. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) PAT 3 ไม่น้อยกว่า 25% *5
บธ.บ. (การจัดการ) - *15
บัญชีบัณฑิต - *20

* โรงเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม
** โรงเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และพระนครศรีอยุธยา

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (9-13 พ.ค.61)
หลักสูตร รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ จำนวนรับ
วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) PAT 2 15
วท.บ. (ธรณีศาสตร์) - 10
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - 10
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) - 10
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) PAT 3 ไม่น้อยกว่า 25% 20
บธ.บ. (การจัดการ) - 20
บัญชีบัณฑิต - 35
รอบที่ 4 : Admissions (6-10 มิ.ย.61)
หลักสูตร รับ/ไม่รับ จำนวนรับ
วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 15
วท.บ. (ธรณีศาสตร์) 15
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 10
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 10
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 15
บธ.บ. (การจัดการ) 20
บัญชีบัณฑิต 35
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (ก.ค.61)

ประกาศมหาวิทยามหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561