นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษาจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr. Ken Takagi General Manager of Bangkok Office, Mr. Hiroki Yamanishi Deputy General Manager, Mr. Kittiwat Thaweecharoen Government & Public Affairs Manager, Mr. Chaiyan Chaikiturajai Technical Manager พร้อมคณะ ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 4 ราย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา MOECO Scholarship 2023 โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นำความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาสังคม ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวต่อไปในอนาคต ณ โรงแรม Venue: Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, Crowne Room 1-3
รายชื่อนักศึกษารับมอบทุน ดังนี้
1. นายกลวัชร ขันแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.นางสาวเปรมิกา สมถวิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3.นางสาวศุภาพิชญ์ หอมละเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4.นางสาวนฤมินทร์ รัตน์ประโคน นักศึกษาชั้นปีที่ 2