สำนักวิชาสหวิทยาการ

Project Image
ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
  • ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
  • อีมเล์: amnat.jae@mahidol.ac.th

รองหัวหน้าสำนักวิชา

Project Image
ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์
รองหัวหน้าสำนักวิชาด้านการศึกษา | หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์: weerawut.cha@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
รองหัวหน้าสำนักวิชาฯ ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ | หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
อีเมล์: chutamas.suk@mahidol.ac.th
Project Image
อ.ธนากร เที่ยงน้อย
รองหัวหน้าสำนักวิชาฯ ด้านบริการวิชาการ
อีเมล์: thanakorn.thi@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม
รองหัวหน้าสำนักวิชาฯ ด้านบริหารงานวิจัย
อีเมล์: waraporn.thr@mahidol.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา

Project Image
ดร.ปรัชญา เตวิยะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
อีเมล์: pratchya.tay@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.ธิติ ตุลยาทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์
อีเมล์: dhiti.tul@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
อีเมล์: plengsuree.thi@mahidol.ac.th

Project Image
ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อีเมล์: nuengruithai.tha@mahidol.ac.th
Project Image
อ.สุริยา บุตรพันธ์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพาณิชศาสตร์และการจัดการ
อีเมล์: suriya.but@mahidol.ac.th