กลุ่มสำนักวิชาสหวิทยาการ

หัวหน้าสาขาวิชา

Project Image
ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
อีเมล์: prapapan.saw@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์
อีเมล์: songkhun.boo@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.จารุภัทร ลือชา
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
อีเมล์: jarupat.lue@mahidol.ac.th

Project Image
ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อีเมล์: nuengruithai.tha@mahidol.ac.th
Project Image
อ.สุริยา บุตรพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาพาณิชศาสตร์และการจัดการ
อีเมล์: suriya.but@mahidol.ac.th
Project Image
ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
อีเมล์: yutthana.pha@mahidol.ac.th

Project Image
อ.ไพพรรณ แพเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
อีเมล์: paiphan.pae@mahidol.ac.th