กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
อ.ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
อีเมล์: prapapan.saw@mahidol.ac.th
อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์
อีเมล์: songkhun.boo@mahidol.ac.th
ผศ.ดร.จารุภัทร ลือชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุภัทร ลือชา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อีเมล์: jarupat.lue@mahidol.ac.th

อ.ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์
อ.ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อีเมล์: nuengruithai.tha@mahidol.ac.th
อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ
อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อีเมล์: pawintana.cha@mahidol.ac.th
อ.มนต์ชัย พุ่มแก้ว
อ.มนต์ชัย พุ่มแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
อีเมล์: monchai.pum@mahidol.ac.th

อ.ไพพรรณ แพเจริญ
อ.ไพพรรณ แพเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
อีเมล์: paiphan.pae@mahidol.ac.th
อ.อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์
อ.อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี
อีเมล์: adisak.lao@mahidol.ac.th