ข้อมูลบุคลากร

EKKARAT EKSUP
นายเอกรัฐ เอกทรัพย์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

การศึกษา

  • ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058 2104
  • E-Mail: ekkarat.eks@mahidol.ac.th