ข้อมูลบุคลากร

Kanokwan Time
นางสาวกนกวรรณ ทิมี

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

การศึกษา

  • บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058 2206
  • E-Mail: kanokwan.tim@mahidol.ac.th