ข้อมูลบุคลากร

Nilacha Phrangchan
นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058 2210
  • E-Mail: nilacha.phr@mahidol.ac.th

Most Recent Conference