ข้อมูลบุคลากร

Norngnut Sommat
นางสาวน้องนุช สมมาต

ตำแหน่ง พยาบาล

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

  1. อบรมการพัฒนานักบริหารระดับต้น , โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058 4103
  • E-Mail: norngnut.som@mahidol.ac.th