ข้อมูลบุคลากร

PAWINTANA CHAROENBOON
อาจารย์ภวินท์ธนา เจริญบุญ

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562
  • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
  • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2546

ความเชี่ยวชาญ

1. SOCIAL SCIENCES (Business) Organizational Development, Marketing Management
2. Public Management and Business Administration (Management of the Tourism and Hospitality Industry) Tourism Development, Community Based Tourism Management, Sustainable Tourism Management

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • โทร: 034-585058
  • E-Mail: pawintana.cha@mahidol.ac.th
  • CV: PAWINTANA CHAROENBOON