ข้อมูลบุคลากร

Pimsiri Subsombut
นางสาวพิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

การศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058 2210
  • E-Mail: pimsiri.sub@mahidol.ac.th