ข้อมูลบุคลากร

Suriya Butrapun
อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

 • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
 • Cert. in Social Work Management, Japan National Council Social Welfare , 2547
 • M.S. (Community Psychology) Kasetsart University, 2556

ความเชี่ยวชาญ

1. SOCIAL SCIENCES (Business) Human Resource Development, Marketing
2. SOCIAL SCIENCES (Psychology) Behavioral Science, Community Psychology
3. SOCIAL SCIENCES (Social Work) Community Development, Social Enterprise, Community Empowerment

การฝึกอบรม

 1. หลักสูตรตัวตนบนหนทางความเป็นครูกับจิตตปัญญาศึกษา, โรงแรมคำแสด รีสอร์ท
 2. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 5, ศาลายาพาวิลเลี่ยน
 3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 17, Salaya Pavillion
 4. อบรมเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน, มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. อบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ, โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ
 6. หลักสูตรการจัดสวัสดิการสังคมแห่งประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ปุ่น
 7. หลักสูตรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 8. หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 9. หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา, THAI Association for Cooperative Education
 10. หลักสูตร Thailand Quality Award Criteria , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 11. หลักสูตรการประเมินนักศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact Address

 • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • โทร: 034-585058
 • E-Mail: suriya.but@mahidol.ac.th
 • CV: Suriya Butrapun