ข้อมูลบุคลากร

Teerapong Teangsompong
ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

 • รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 • บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
 • บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542

ความเชี่ยวชาญ

1. Business Administration (Marketing) Marketing Management, Management of Entrepreneurs and startup, Business Plan, Strategic Management, Business Statistics Analysis and Software
2. Public Administration (Public Policy and Public Management) Economic Policy, Strategic Management, and Organizational Development

การฝึกอบรม

 1. หลักสูตรการบริหารคุณภาพการบริการและการบริหารคุณภาพโดยรวม, Srinakharinwirot University
 2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS บนวินโดว์ รุ่นที่ 22, Chulalongkorn University
 3. หลักสูตรการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for Windows รุ่นที่ 4, Chulalongkorn University
 4. หลักสูตรโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL สำหรับข้อมูลช่วงยาว, Srinakharinwirot University
 5. หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, Sukhothai Thammathirat Open University
 6. หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, Srinakharinwirot University
 7. หลักสูตรแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ, Srinakharinwirot University
 8. หลักสูตรโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL สำหรับข้อมูลภาคตัดขวาง, Srinakharinwirot University
 9. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์, Mahidol University
 10. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Mplus สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, Sukhothai Thammathirat Open University
 11. หลักสูตรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 12. หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 5 (MU EdPEx Assessor) , Mahidol University
 14. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA (MU AUNQA Assessor) , มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา, THAI Association for Cooperative Education and King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 16. หลักสูตรการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4 , มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact Address

 • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • โทร: 034-585058
 • E-Mail: teerapong.tea@mahidol.ac.th
 • CV: Teerapong Teangsompong

Most Recent Articles from Scopus