บุคลากรและโทรศัพท์

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายวิชิต สุขกรม หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม vichit.suk@mahidol.ac.th 1204
นายชิต อินทร์กล่ำ ช่างเทคนิค chit.ink@mahidol.ac.th -
นางสาวจิดาภา เอนกกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป jidapa.ane@mahidol.ac.th 1204
นางสาวสาริณีย์ ตันธนะชัย พนักงานธุรการ ระดับ 2 sarinee.tun@mahidol.ac.th 1204
นายสมชาย เอี่ยมจินดา ช่างเทคนิค ระดับ 2 somchai.eim@mahidol.ac.th 2207
นายวิชัย เครือเมฆ พนักงานทั่วไป ระดับ 1 vichai.kra@mahidol.ac.th -
นายไสว คำพา พนักงานทั่วไป ระดับ 1 sawai.cap@mahidol.ac.th -
นายปิยะวิทย์ มีนาลุ่ม ช่างเขียนแบบ ระดับ 2 piyawith.mee@mahidol.ac.th 1204
นายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ช่างประปา ระดับ 2 amnuay.vac@mahidol.ac.th -
นายสุรชัย เผ่าผาง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 surachai.pho@mahidol.ac.th 6313
นายศิวรรจน์ มะลิวัลย์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 hirun.mal@mahidol.ac.th 6317
นายสมบัติ แสนอาลัย พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 sombat.sop@mahidol.ac.th -
นายพรเทพ สุพลัง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 pornthep.sup@mahidol.ac.th -
นายสมหมาย นึ่งแตง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 sommay.nun@mahidol.ac.th 6315
นายแสนกล้า เพิ่มสุข ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 sankar.per@mahidol.ac.th 6315
นายพิเชษฐ์ พวงสวาท ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 pichat.wua@mahidol.ac.th 6315
นายชัยยา ศรีสกุล พนักงานทั่วไป ระดับ 1 chaiya.sri@mahidol.ac.th -
นายชัยชาญ ทองศรี พนักงานทั่วไป ระดับ 1 chaichan.thn@mahidol.ac.th -
นายวิโรจน์ ล้ำเลิศ พนักงานทั่วไป ระดับ 1 viroj.lam@mahidol.ac.th -
นายสมคิด นึ่งแตง พนักงานทั่วไป ระดับ 1 somkid.nug@mahidol.ac.th -
นายบรรชา ใจหลง พนักงานทั่วไป ระดับ 1 buncha.jai@mahidol.ac.th -
นายวรวัฒน์ จัดละ พนักงานทั่วไป ระดับ 1 worawat.jad@mahidol.ac.th -
นายสมบูรณ์ ล้ำเลิศ พนักงานทั่วไป ระดับ 1 somboon.lam@mahidol.ac.th -
นางสาวสุนทรี หิรัญรัตน์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 2 suntaree.hir@mahidol.ac.th -
นางจันทร์เพ็ญ นึ่งแตง พนักงานทั่วไป ระดับ 1 chanpen.nin@mahidol.ac.th -
นายดำรงค์ ขวัญดำรง พนักงานทั่วไป ระดับ 1 damrong.kwa@mahidol.ac.th -
นายวีระพันธ์ เฉลิมกุล พนักงานทั่วไป ระดับ 1 weeraphan.cha@mahidol.ac.th -
นายพัชรพล แสนอาลัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 patchaphol.saa@mahidol.ac.th 4101
นายอิทธิพล เกตุบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 ittipon.ket@mahidol.ac.th -
นายณัฐชัย กัณฑรักษ์ ช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2 natthachai.kan@mahidol.ac.th -
นายนณฑน์จิตต์เกษม ม่วงดี พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 1 nontajatkasem.man@mahidol.ac.th -
นายนเรศ ยุ่นเพ็ญ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 1 naies.yhn@mahidol.ac.th -