บุคลากรและโทรศัพท์

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ruchada.sit@mahidol.ac.th 2101
นางสาวนิภา บุญเสาร์ นักวิชาการศึกษา nipha.boo@mahidol.ac.th 2208
นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nilacha.phr@mahidol.ac.th 2210
นางสาวกนกวรรณ ทิมี พนักงานการศึกษา ระดับ 3 kanokwan.tim@mahidol.ac.th 2103
นางสาวน้องนุช สมมาต พยาบาล norngnut.som@mahidol.ac.th 4103
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา busarut.bun@mahidol.ac.th 2102
นางสาวพิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา pimsiri.sub@mahidol.ac.th 2208
นายเอกรัฐ เอกทรัพย์ พนักงานการศึกษา ระดับ 3 ekkarat.eks@mahidol.ac.th 2104