บุคลากรและโทรศัพท์

งานคลังและพัสดุ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวนิสากร แข็งงาน หัวหน้างานคลังและพัสดุ nisakon.kha@mahidol.ac.th 1220
นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ chanida.sup@mahidol.ac.th 1222
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน นักวิชาการพัสดุ lantip.hin@mahidol.ac.th 1223
นางสาวอทิตยา ยอดดำเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี atitaya.yod@mahidol.ac.th 1220
นางสาวณัฐฐิญา ทองแท้ นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 nattiya.ton@mahidol.ac.th 1224
นางสาวเบญจมาศ ปิโย พนักงานธุรการ ระดับ 2 benjamas.piy@mahidol.ac.th 1216
นางสาวศมน เต็มสิงขร พนักงานพัสดุ ระดับ 2 kaseamsee.tem@mahidol.ac.th 1217
นางสาวปราณี พุ่มไสว พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 pranee.pum@mahidol.ac.th 1219