บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล niran.pia@mahidol.ac.th 1235
นางสาวสร้อยฟ้า เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล soifha.chr@mahidol.ac.th 1232
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ บุคลากร ระดับ 3 phapasorn.pin@mahidol.ac.th 1234
นายธนโชติ มะนาวหวาน พนักงานธุรการ ระดับ 2 tanachot.man@mahidol.ac.th 1233
นายธนิต จรัสฉัตรแก้ว นักวิชาการพัสดุ thanit.jar@mahidol.ac.th 849 ต่อ 6126
นางสาวจันทรา เปี่ยมสุข บุคลากร ระดับ 3 jantra.pia@mahidol.ac.th 1231
นางพัชรี อินเกลี้ยง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ phatcharee.ini@mahidol.ac.th 1236