บุคลากรและโทรศัพท์

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางอัมพา เอกจิตต์ หัวหน้างานการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ampha.yao@mahidol.ac.th 2403
นายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) suphat.pra@mahidol.ac.th -
นายเมธี วิบูลย์เขียว นักวิชาการเกษตร metee.vib@mahidol.ac.th 2511
นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล นักวิทยาศาสตร์ kanchana.sur@mahidol.ac.th 2406
นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง นักวิทยาศาสตร์ janjira.sra@mahidol.ac.th 2514
นายบุรินทร์ แสงสุข นักวิทยาศาสตร์ burin.sea@mahidol.ac.th 2403
นายเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ ekkachak.cha@mahidol.ac.th 2514
นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ phirata.khu@mahidol.ac.th 2511
นายธนภัทร กลับชุ่ม นักวิทยาศาสตร์ thanaphat.klu@mahidol.ac.th -
นายณภัทร เหมือนลม้าย พนักงานทดลองเกษตร ระดับ 1 singthong.mue@mahidol.ac.th -
นายเมธา รงค์ฤทธิไกร พนักงานทดลองเกษตร ระดับ 1 meata.ron@mahidol.ac.th -
นายพงษ์ ศรีทองดี ช่างฝีมือสนาม phong.sri@mahidol.ac.th -
นางสาวภันทิลา อินทรแพทย์ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 phantila.int@mahidol.ac.th -
ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตร somyot.nil@mahidol.ac.th -
นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา นักวิทยาศาสตร์ kannika.pas@mahidol.ac.th 2406
นางสาวปิยวรรณ วรประเสริฐ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 piyawan.vor@mahidol.ac.th -
นางสาวปิยธิดา วรประเสริฐ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 piyatida.vor@mahidol.ac.th -
นายธีรพัฒน์ ทรัพย์พิบูรณ์ ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 thiraphat.sap@mahidol.ac.th -