บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน หัวหน้างานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการวิชาการ charinthip.tho@mahidol.a.th 1318
นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ รองหัวหน้างานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการวิชาการ teerasuk.sri@mahidol.ac.th 1319
นางสาวสุดารัตน์ ปานดอนลาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sudarat.pal@mahidol.ac.th 1301
นายนรเศรษฐ์ สุทธิธรรม นักวิชาการศึกษา noraset.sut@mahidol.ac.th 1302
นางสาวจันทิมา สร้อยเพชร พนักงานธุรการระดับ 3 chantima.soi@mahidol.ac.th 1318