บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร punnada.amp@mahidol.ac.th 1115
นางสาวสุรณีย์ แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ suranee.san@mahidol.ac.th 0
นายวันวิวัฒน์ นามศร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wanveewat.nam@mahidol.ac.th -
นางสาววรรณธิดา ร่มไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wantida.rom@mahidol.ac.th 1114
นางสาวพรพิมล จันเกษม นักวิเทศสัมพันธ์ pornpimon.jak@mahidol.ac.th 0
นายกฤษณ์กุล วัฒนพันธุ์ นักนิเทศศิลป์ kritsakul.wat@mahidol.ac.th 0