บุคลากรและโทรศัพท์

งานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวนันทภัค สระบัว หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา nuntapak.sar@mahidol.ac.th 2202
นางสาวอารยา เจี่ยประเสริฐ พนักงานธุรการ ระดับ 2 araya.jea@mahidol.ac.th 2214
นางสาวเกศรินทร์ อินแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 2 kasarin.thi@mahidol.ac.th 2214
นางสาวสิริพร ใจกำแหง พนักงานธุรการ ระดับ 3 siripond.jam@mahidol.ac.th 2214
นางสาวฐิตามินทร์ รุ่งแจ้ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 nampung.run@mahidol.ac.th 2214