บุคลากรและโทรศัพท์

งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายกฤษณ์ ขาวบาง หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม krid.kha@mahidol.ac.th 1204
นางสาวนิลยา มิกี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 ninlaya.mik@mahidol.ac.th 4105
นางสาวสุมิตรา ภูทอง พนักงานธุรการ ระดับ 3 sumittra.phu@mahidol.ac.th 4101
นางสาวรุ่งสุรีย์ สุวรรณมาลี พนักงานสถานที่ ระดับ 1 roongsuree.suv@mahidol.ac.th 4105
นางกันยกร พรมสูงวงศ์ พนักงานสถานที่ ระดับ 1 namoil.prm@mahidol.ac.th 4105
นางสาวสุพรรษา มนพลับ พนักงานธุรการ ระดับ 3 supansa.mon@mahidol.ac.th -
นางยุพาฤดี ข่าต้น แม่บ้าน ระดับ 1 yuparudee.kat@mahidol.ac.th -
นางสาวจันทรา ขมิ้นทอง แม่บ้าน ระดับ 1 jantra.kam@mahidol.ac.th -
นางอรุณ รักษา พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 aroon.ruk@mahidol.ac.th -
นายทัศชัย เอียกพงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 tachchai.eak@mahidol.ac.th -
นายศิระ ภู่สุวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 sira.pus@mahidol.ac.th -
นางสาวบัวผิน ศรีเอี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 bauphin.bau@mahidol.ac.th -
นางสาวธิดารัตน์ พูลผล พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 tidarat.pul@mahidol.ac.th -
นางชนิตา สุวรรณมาลี พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 chanita.suw@mahidol.ac.th -
นายเสกสรรค์ อั้งลี่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 seksan.aun@mahidol.ac.th -
นายวัลลภ คุ้มตลอด พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 wanlop.khu@mahidol.ac.th -
นางปวีณา หิรัญรัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 paweena.hir@mahidol.ac.th -