บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวมนันยา หนูขาว หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ mananya.nuk@mahidol.ac.th 1330
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป piyapan.ump@mahidol.ac.th 1311
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ sirilak.jai@mahidol.ac.th 1309
นางสาวกาญจนาถ เสาวกุล บรรณารักษ์ kanchanath.sao@mahidol.edu 2400
นางสาวณัฐิกา ขีเจริญสุข บรรณารักษ์ nattita.khe@mahidol.ac.th 2400
ว่าที่ร้อยตรีนันทพร อินหนู พนักงานธุรการระดับ 3 nanthaporn.inh@mahidol.ac.th 1310