บุคลากรและโทรศัพท์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศวิทยาเขตกาญจนบุรี thatchavee.lee@mahidol.edu 1405
รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี kamlang.chu@mahidol.edu 1408
อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ amnat.jar@mahidol.ac.th 2517
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ sirisak.soo@mahidol.ac.th -
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ waraporn.the@mahidol.ac.th -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านการศึกษา, อาจารย์ watcharra.chi@mahidol.ac.th 2509