บุคลากรและโทรศัพท์

กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
สาขา ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ suriya.but@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง อาจารย์ chaldempon.sri@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ อาจารย์ teerapong.tea@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ มณีรัตน์ รุมสำโรง อาจารย์ maneerat.rum@mahidol.ac.th 2204
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ pornpawee.wor@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ภวินทร์ธนา เจริญบุญ อาจารย์ pawintana.cha@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ keattisak.cha@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์พิชชาภรณ์ ยามะเพวัน อาจารย์ pichaporn.yam@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี adisak.lao@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร อาจารย์ wittaya.ekw@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ อาจารย์ duongsamorn.man@mahidol.ac.th 2204
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล อาจารย์ yolamas.jee@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์อัคคเดช ชัยชนะวิชชกิจ อาจารย์ akadet.chc@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์ อาจารย์ nongnipa.tul@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ chutinuch.ind@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร prapapan.saw@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ sirisak.soo@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านการศึกษา, อาจารย์ watcharra.chi@mahidol.ac.th 2509
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ suravoot.yoo@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ อาจารย์ chontira.san@mahidol.ac.th 2502
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ อาจารย์ netiya.kar@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ อาจารย์ charturong.cha@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ thanakorn.thi@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ chananat.kae@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.จารุภัทร ลือชา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร jarupat.lue@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ amnat.jar@mahidol.ac.th 2517
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย อาจารย์ plengsuree.thi@mahidol.ac.th 2517
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ rungtiwa.won@mahidol.ac.th 2507
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์รณชัย ยอดดำเนิน อาจารย์ ronnachai.yod@mahidol.ac.th 2517
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.เรณู เย็นเกษ อาจารย์ renoo.yen@mahidol.ac.th 2505
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ natteewan.udo@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ อาจารย์ chutikarn.kap@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ paiphan.pae@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ chutamas.suk@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ chanpen.sar@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค อาจารย์ chetsada.pha@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ อาจารย์ weerachon.saw@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง อาจารย์ sanae.jit@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ อาจารย์ piyathip.piy@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย อาจารย์ sampan.ton@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ อาจารย์ supatra.chn@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ อาจารย์ pornwiwan.pot@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ songkhun.boo@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ prinya.put@mahidol.ac.th 2501
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ sutatcha.hon@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา แสงทอง อาจารย์ piyatida.san@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ อาจารย์ narongsak.kae@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปาริสา นิ่มเนตร อาจารย์ parisa.nim@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว อาจารย์ patchawee.nua@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ Dr. Katsuo Sashida นักวิจัย katsuo.sas@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ nuengruithai.tha@mahidol.ac.th 2605
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ waraporn.the@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก จันทร์สว่าง อาจารย์ kwuanchanok.cha@mahidol.ac.th 2605
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 2509
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ อาจารย์ pinnara.roj@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์ อาจารย์ asawathep.cun@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ nitima.sut@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ชินางกูร สุวรรณศรี อาจารย์ chinangkoon.suw@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ศิญาณี เศวตศิริ อาจารย์ siyanee.saw@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ monchai.pum@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ yutthana.pha@mahidol.ac.th 2616
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ wimonmas.boo@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม อาจารย์ keerati.sri@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์เพ็ญศิริ ประชากิตตกุล อาจารย์ pensiri.prc@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ arika.bri@mahidol.ac.th -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วสุข อาจารย์ jutamas.kae@mahidol.ac.th -