ข่าวทุนวิจัย

ลำดับที่ รายการ หมดเขต วันที่ประชาสัมพันธ์
23 การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 12 ธ.ค. 60 21 พ.ย. 60
22 ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี2561 15 ธ.ค. 60 21 พ.ย. 60
21 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 15 ธ.ค. 60 16 พ.ย. 60
20 ขอเชิญร่วมงาน ASEN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 15 ธ.ค. 60 16 พ.ย. 60
19 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่1 ธ.ค.60 - มี.ค. 61 16 พ.ย. 60
18 เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่5" 30 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60
17 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 15 ธ.ค. 60 16 พ.ย. 60
16 ประชาสัมพันธ์รับบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่โครงการสัมมนาเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2560 30 ธ.ค. 60 16 พ.ย. 60
15 การเปิดรับสมัคร"ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 60 16 พ.ย. 60
14 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง JSPS Activity in Asia and Collaborative 28 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60
13 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลนงครามวิจัย ครั้งที่4 ประจำปี2561 31 ธ.ค. 60 9 พ.ย. 60
12 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 61 ผ่านแม่ข่ายมหาวิทยาลัยพื้นที่ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2-30 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60
11 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติเรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่2 (Sus-Lab 2)" 25 ธ.ค. 60 8 พ.ย. 60
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum:Aging Society Development for Active and Productive Aging" 28 ก.พ. 61 8 พ.ย. 60
9 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่5 (ICBIR 2018) 15 ม.ค. 61 3 พ.ย. 60
8 ประชาสัมพันธ์ทุน The Economics of Tobacco Control in Law 15 ธ.ค. 60 3 พ.ย. 60
7 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่6 17 พ.ย. 60 1 พ.ย. 60
6 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" - 1 พ.ย. 60
5 การสำรวจข้อมูลโครงการและบุคลการทางการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 16 พ.ย. 60 7 ก.พ. 61
4 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 15 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61
3 แจ้งปิดโครงการ การรวบรวม ประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย - 7 ก.พ. 61
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 31 มี.ค. 61 7 ก.พ. 61
1 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่:แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist) 6 มี.ค. 61 7 ก.พ. 61