ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9
กิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural Program 2021
กิจกรรม KA PLUS LIVE 2021 (ผ่านระบบออนไลน์)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2021”​ ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีผ่านระบบ​ออนไลน์​
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 (MUKA Senior Project Exhibition 2021) โดยผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021
นักศึกษาพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ “MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021”
ประกาศผลรางวัลการเข้าอบรม Lab Safety ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
โครงการ Mahidol day of service (กิจกรรมจิตอาสา) เนื่องในวัน “มหิดล” โดยนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2020”​
MUKA Senior Project Exhibition 2020
กิจกรรม AG Festival 2020 “มนต์รัก ณ AG Fest”
กิจกรรมนักศึกษา” กีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMEs 2020”
โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งรางวัลกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ งานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ งานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 (Open Can#27th)
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเข้าร่วมงานประเพณีกีฬา 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
สภานักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดูนกเมืองไทย Thailand Bird Race 2019
สโมสรนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมงานลอยกระทง
นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับทุน MU Backpack 2019 เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "MU Backpack Forum 2019"
นักศึกษา จัดกิจกรรม "October Big Day 2019 " สำรวจนก 24 ชั่วโมง พบนก 113 ชนิด และสำรวจพบนก 2 ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบ ใน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาก่อน
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity
เบิกฟ้ากิจกรรม 2019
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562
นักศึกษาหลักสูตร​เทคโนโลยีการอาหารผ่านเข้ารอบ 20 ทีม การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Prize “โครงการ The Green Ripple”
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน “Halal Science Camp & Quiz bowl 2019”
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (Plus Camp 11)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตฤณกร สุขเกษม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดแข่งขันโครงการฝึกงานของ K Capstone ปีที่ 2 ของธนาคารกสิกรไทย
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2019 (AUN-AELP 2019)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019 (FNQB)
กิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2019)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในโครงการ "Design Thinking and Business Model Canvas Workshop 2019"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "Help สิ Healthy"
นักศึกษาบริหารธุรกิจ ม.มหิดล จัดกิจรรม " Marketer Endgame อาวุธลับฉบับ Marketing" ปิดโครงการธุรกิจจำลองปีการศึกษา 2561
นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้าอันดับที่ 11 การแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019 ”
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2019
โครงการ “MUKA-KNUE Cultural Exchange and Voluntary Program in Dawei”
สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมภาษียกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ศิษย์เก่า ม.มหิดล แนะแนวทาง ก้าวสู่การเป็น CEO ในโครงการพัฒนานักบริหารธุรกิจจำลอง ของ หลักสูตรBA ม.มหิดล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีมหิดล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ ลงพื้นที่ปฎิบัติการศึกษาดูงาน และฝึกการวิเคราะห์ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธรณีศาสตร์
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาทางการตลาด
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่องอัมรินทร์ทีวี 34
นักศึกษาปี4 บริหารธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศ ASEAN
นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังความดีอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรม MAHIDOL Day of Service 2017
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ประจำปี 2559
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เรียนรู้ฝึกปฎิบัติการจริงการสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ให้กับชุมชน
พิธีเปิดการแข่งขัน MUKA GAME 2017
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมสโมสรนักศึกษา