ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เบิกฟ้ากิจกรรม 2019
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562
นักศึกษาหลักสูตร​เทคโนโลยีการอาหารผ่านเข้ารอบ 20 ทีม การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Prize “โครงการ The Green Ripple”
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน “Halal Science Camp & Quiz bowl 2019”
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (Plus Camp 11)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตฤณกร สุขเกษม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดแข่งขันโครงการฝึกงานของ K Capstone ปีที่ 2 ของธนาคารกสิกรไทย
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2019 (AUN-AELP 2019)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019 (FNQB)
กิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2019)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในโครงการ "Design Thinking and Business Model Canvas Workshop 2019"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "Help สิ Healthy"
นักศึกษาบริหารธุรกิจ ม.มหิดล จัดกิจรรม " Marketer Endgame อาวุธลับฉบับ Marketing" ปิดโครงการธุรกิจจำลองปีการศึกษา 2561
นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้าอันดับที่ 11 การแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019 ”
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2019
โครงการ “MUKA-KNUE Cultural Exchange and Voluntary Program in Dawei”
สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมภาษียกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ศิษย์เก่า ม.มหิดล แนะแนวทาง ก้าวสู่การเป็น CEO ในโครงการพัฒนานักบริหารธุรกิจจำลอง ของ หลักสูตรBA ม.มหิดล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีมหิดล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ ลงพื้นที่ปฎิบัติการศึกษาดูงาน และฝึกการวิเคราะห์ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธรณีศาสตร์
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาทางการตลาด
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่องอัมรินทร์ทีวี 34
นักศึกษาปี4 บริหารธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศ ASEAN
นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังความดีอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรม MAHIDOL Day of Service 2017
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ประจำปี 2559
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เรียนรู้ฝึกปฎิบัติการจริงการสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ให้กับชุมชน
พิธีเปิดการแข่งขัน MUKA GAME 2017
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมสโมสรนักศึกษา