เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

*ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf | excel
รอบที่ 1 และ 2
เกณฑ์รอบ1และ2
รอบที่ 3
เกณฑ์รอบ3
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง