ข่าวประชุม สัมมนา อบรม

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการนำเสนอ ในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ” ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Virtual Classroom ภายใต้โครงการ Mahidol DCU
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานและก้าวสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เกณฑ์ AUN-QA เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล”
"Design Thinking and Business Model Canvas Workshop 2019" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษา และโรคซึมเศร้า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์
โครงการให้ความรู้ การจองหอพัก สำหรับนักศึกษาปี 2 วิทยาเขตกาญจนบุรี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จ.สุพรรณบุรี จัดสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ”
ประชุมหารือทางด้านความร่วมมือในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดส่งผลงานเข้าร่วม ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
กิจกรรม "การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้"
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL
สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง" รุ่นที่ 2
โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านขบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2560"
อบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพฯ จังหวัดชัยนาท
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมสร้างตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค่ายเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และธรณีศาสตร์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 3
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 2
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 1
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 5 บ้านสาลี
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 4 บ้านปากนาสวน
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 3 บ้านวังกระแจะ
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 บ้านหัวโพธิ์
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 บ้านลุ่มผึ้ง
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดเสวนา “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ ร่วมกับชุมชน และร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน ที่คิดค้นนำยางรถยนต์ มาบรรจุก๊าซชีวภาพ เพื่อพกพาไปใช้นอกสถานที่
โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN