ข่าวประชุม สัมมนา อบรม

กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดอบรม "กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา หัวข้อ "เซลล์และการแบ่งเซลล์"
มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือด้านวิจัย "โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน"
โครงการอบรมความปลอดภัย ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Gene transfer across species boundaries in bryophytes: evidence from major life cycle stages in Homalothecium lutescens and H. sericeum"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ “ทำอย่างไรได้ไปต่างประเทศ”
กิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ”กิจกรรม R2R Clinic”
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัด “กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านชีววิทยา” ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี”
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม iNT Road Show & iNT Mobile Clinic ให้ความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานผู้น่ารัก”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA” ครั้งที่ 3
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการนำเสนอ ในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ” ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Virtual Classroom ภายใต้โครงการ Mahidol DCU
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานและก้าวสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เกณฑ์ AUN-QA เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล”
"Design Thinking and Business Model Canvas Workshop 2019" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษา และโรคซึมเศร้า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์
โครงการให้ความรู้ การจองหอพัก สำหรับนักศึกษาปี 2 วิทยาเขตกาญจนบุรี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จ.สุพรรณบุรี จัดสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ”
ประชุมหารือทางด้านความร่วมมือในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดส่งผลงานเข้าร่วม ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
กิจกรรม "การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้"
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL
สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง" รุ่นที่ 2
โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านขบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2560"
อบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพฯ จังหวัดชัยนาท
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมสร้างตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค่ายเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และธรณีศาสตร์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 3
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 2
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 1
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 5 บ้านสาลี
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 4 บ้านปากนาสวน
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 3 บ้านวังกระแจะ
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 บ้านหัวโพธิ์
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 บ้านลุ่มผึ้ง
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดเสวนา “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ ร่วมกับชุมชน และร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน ที่คิดค้นนำยางรถยนต์ มาบรรจุก๊าซชีวภาพ เพื่อพกพาไปใช้นอกสถานที่
โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN