ข่าวประชุม สัมมนา อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ รุ่นที่ 5 และ 6 ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 1) ให้กับนักเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากร
การประชุมประเมินผลโครงการการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบฟาร์มเกษตรสำหรับสังคมผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (ผ่านระบบออนไลน์)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี (Agritech and Innovation Center: AIC)
กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
การจัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 2)
การจัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 1)
เชิญชวนนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Digital Literacy
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน (HAPPINOMETER) ในกลุ่มเกษตรกร
ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Signature สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศ​ครั้งแรกในระบบ​ Virtual MUKA-KNUE Virtual​ International​ Exchange​ Program 2020
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563
อบรม “การใช้งานระบบ Webex Meeting”
มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (SMEs)​ จัด​ Workshop​ ให้กับผู้ประกอบการอาหาร/เครื่องดื่มและเครื่องสำอางในจังหวัดภูมิภาคตะวันออก​
การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น Flexible Time กับกองทรัพยากรบุคคล และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการศึกษาดูงานและประชุมบอร์ดสัญจร “Retreat” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสัมมนาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ “การศึกษาวิจัยเสือโคร่งระยะยาว: ความสำเร็จของงานอนุรักษ์ในเมืองไทย”
กิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8 ให้กับนักศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคกลาง ปี 2562
วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์-ธรณีวิทยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลก ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Refresher course ในหัวข้อ "Food Safety and Phytosanitary Measures in Global Horticulture Supply Chains" ณ ประเทศอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดอบรม "กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา หัวข้อ "เซลล์และการแบ่งเซลล์"
มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือด้านวิจัย "โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน"
โครงการอบรมความปลอดภัย ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Gene transfer across species boundaries in bryophytes: evidence from major life cycle stages in Homalothecium lutescens and H. sericeum"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ “ทำอย่างไรได้ไปต่างประเทศ”
กิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ”กิจกรรม R2R Clinic”
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัด “กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านชีววิทยา” ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี”
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม iNT Road Show & iNT Mobile Clinic ให้ความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานผู้น่ารัก”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA” ครั้งที่ 3
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการนำเสนอ ในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ” ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Virtual Classroom ภายใต้โครงการ Mahidol DCU
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานและก้าวสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เกณฑ์ AUN-QA เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล”
"Design Thinking and Business Model Canvas Workshop 2019" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษา และโรคซึมเศร้า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์
โครงการให้ความรู้ การจองหอพัก สำหรับนักศึกษาปี 2 วิทยาเขตกาญจนบุรี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จ.สุพรรณบุรี จัดสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ”
ประชุมหารือทางด้านความร่วมมือในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดส่งผลงานเข้าร่วม ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
กิจกรรม "การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้"
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL
สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล
โครงการอบรมมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง" รุ่นที่ 2
โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านขบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2560"
อบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพฯ จังหวัดชัยนาท
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมสร้างตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค่ายเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และธรณีศาสตร์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 3
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 2
อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนครั้งที่ 1
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 5 บ้านสาลี
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 4 บ้านปากนาสวน
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 3 บ้านวังกระแจะ
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 บ้านหัวโพธิ์
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 1 บ้านลุ่มผึ้ง
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดเสวนา “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ ร่วมกับชุมชน และร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน ที่คิดค้นนำยางรถยนต์ มาบรรจุก๊าซชีวภาพ เพื่อพกพาไปใช้นอกสถานที่
โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN