ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

ลำดับที่ 9
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
(1 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน) (รักษาการ)
ลำดับที่ 8
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
1 มกราคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2560 (วาระที่ 2)

 

ลำดับที่ 7
ผศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร
(1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2557)
ลำดับที่ 6
ผศ.นคร เหมะ
22 ธันวาคม 2554 (วาระที่ 2)

 

ลำดับที่ 5
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
(1 สิงหาคม 2554) (วาระที่ 1) (รักษาการ)
ลำดับที่ 4
รศ. นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 พฤษภาคม 2554 (รักษาการ)

 

ลำดับที่ 3
ผศ.นคร เหมะ
(1 ตุลาคม 2549) (วาระที่ 1)
ลำดับที่ 2
รศ.ดร.นพดล ไชยคำ
17 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549

 

ลำดับที่ 1
ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ
16 ธันวาคม 2542 - 30 กันยายน 2545